۳۶۶۰۷۹۹۵ 

تمرین تقویت قسمت بالایی عضلات ذوزنقه ای(تقویت کول ها)