۳۶۶۰۷۹۹۵ 

مشارکت با انجمن دیستروفی ایران

شما می توانید در راستای حمایت از انجمن و شریک شدن در راه تامین وسائل مورد نیاز ، تامین هزینه های درمان ، تامین دارو های مورد نیاز در این را با ما شریک باشید