۳۶۶۰۷۹۹۵ 

کتاب تمرین درمانی در آب از سری کتب آموزشی انجمن دیستروفی ایران

اثری از جان ای بلیو 

مترجمین: نازیلا اکبر فهیمی و آزاده ریاحی

فیلمهای مربوط به تمرین درمانی اعضای انجمن دیستروفی ایران