شرایط عضویت در انجمن دیستروفی به شرح زیر میباشد:

ما در انجمن دیستروفی 2 نوع عضویت را داریم

رسمی

کلیه دارندگان شرایط بند 1 حق عضویت پرداخت می کنند و دارای حق انتخاب کردن و انتخاب شدن هستند .

افتخاری ( غیر رسمی )

کلیه علاقمندان به فعالیت در راستای اهداف انجمن حق عضویت پرداخت نمیکنند و حق رای ندارند .

برای عضویت افتخاری فرم زیر را پر کنید

برای عضویت رسمی یا فرم زیر را پر کنید یا از اخر صفحه فرم را دانلود کرده وچاپ کنید سپس بعد از پر کردن فرم بارگزاری کنید

دانلود فرم عضویت رسمی