۳۶۶۰۷۹۹۵ 

عضویت در انجمن دیستروفی ایران

شرایط عضویت در انجمن دیستروفی به شرح زیر میباشد:

ما در انجمن دیستروفی 2 نوع عضویت را داریم

رسمی

کلیه دارندگان شرایط بند 1 حق عضویت پرداخت می کنند و دارای حق انتخاب کردن و انتخاب شدن هستند .

افتخاری ( غیر رسمی )

کلیه علاقمندان به فعالیت در راستای اهداف انجمن حق عضویت پرداخت نمیکنند و حق رای ندارند .

عضویت افتخاری 

برای عضویت افتخاری می توانید فرم زیر را پر کنید و درخواست عضویت را برای ما ارسال کنید

عضویت رسمی در انجمن  

برای عضویت رسمی  می توانید از 2 راه اقدام کنید .فرم زیر را پر کنید یا از انتهای صفحه فرم را دانلود کرده و چاپ کنید و بعد از پر کردن در انتهای صفحه بارگزاری کنید 

دانلود فرم عضویت رسمی