شماره کارت انجمن دیستروفی ایران

6221061080005350

نزد بانک پارسیان شعبه 17 شهریور بنام انجمن حمایت از مبتلایان به دیستروفی و قابل واریز در کلیه شعب این بانک.

6221061080005350

نزد بانک پارسیان شعبه 17 شهریور بنام انجمن حمایت از مبتلایان به دیستروفی و قابل واریز در کلیه شعب این بانک.