تحلیل دیستروفی عضلانی کمربند شانه ای

در .

این مقاله بازنگری یک پژوهش به روز از تشخیص بیماری ژنتیکی و راهکارهای درمان برای دیستروفی عضلانی کمربند شانه ای LGMD است.
لطفا جهت مطالعه نسخه  pdf مقاله  در اینجا کلیک کنید.