هیئت مؤسس

در .

اعضای هيئت مؤسس به شرح زير می باشند که دیگر به جز عنوان هيئت مؤسس  سمتی در انجمن ندارند.

1- خانم مهندس رامک حيدری

2- آقای مهندس علي قاسم زاده اصل

3- آقای دکتر غلامرضا زمانی

4- آقای دکتر مهدی زمانی

5- آقای مهندس سيد حسن سيدی قوژدی

جا دارد تا از تمامی اعضای هيئت مؤسس تشکر و قدردانی شود.