مهندس ایمان سرورپور - سخنرانی انگیزشی 1
مهندس ایمان سرورپور - سخنرانی انگیزشی 2
مهندس ایمان سرورپور - سخنرانی انگیزشی 3
مصاحبه انجام شده با مهندس ایمان سرورپور