شرایط عضویت رسمی در انجمن حمایت از مبتلایان به دیستروفی:
1- کلیه بیماران دیستروفی که مایل به عضویت و فعالیت بر طبق اهداف و مفاد اساسنامه هستند
2- والدین بیماران دیستروفی تا زمانی که بیمار به سن 18 سالگی برسد
3- کلیه کسانی که به تشخیص مجمع عمومی انجمن به نحوی حمایت‌های نقدی و غیر نقدی از این‌گونه بیماران دارند
4- محققان و پزشکان متخصص در امر بیماری دیستروفی با تشخیص مجمع عمومی