آئین‌نامه مالی انجمن حمایت از بیماران مبتلا به دیستروفی ایران

‌ماده 1– خرج‌کردهای انجمن، از نظر میزان مبلغ به چهار نوع تقسیم می‌شود:

‌نوع اول – خرج‌کردهای جزئی که میزان آن از پنجاه هزار تومان(500,000 ریال) تجاوز نخواهد کرد.

‌نوع دوم – خرج‌کردهای متوسط که میزان آن بیشتر از پنجاه هزار تومان(500,000 ریال) و کمتر از پانصد هزار تومان(5,000,000 ریال) باشد.

‌نوع سوم – خرج‌کردهای عمده که میزان آن پانصد هزار تومان(5,000,000 ریال) تا ده میلیون تومان(100,000,000 ریال) خواهد بود.

‌نوع چهارم – خرج‌کردهای کلان که میزان آن بیشتر از ده میلیون تومان(100,000,000 ریال) خواهد بود.

ماده 2- براساس تأیید و تصویب هیئت مدیره انجمن دیستروفی ایران، خرج‌کردهای نوع اول نیاز به ارائه فاکتور ندارد.

ماده 3- براساس تأیید و تصویب هیئت مدیره انجمن دیستروفی ایران، در خصوص خرج‌کردهای نوع دوم باید فاکتور معتبر تأیید شده از سوی مدیر عامل، به مسئول امور مالی و حسابرسی ارائه گردد.

ماده 4- براساس تأیید و تصویب هیئت مدیره انجمن دیستروفی ایران، در خصوص خرج‌کرد نوع سوم(خرج‌کردهای عمده که میزان آن پانصد هزار تومان(5,000,000 ریال) تا ده میلیون تومان(100,000,000 ریال) خواهد بود)، مسئول خرید انجمن موظف است، سه عدد پیش‌‌فاکتور معتبر از فروشندگان تحویل گرفته، به تأیید مدیرعامل انجمن رسانده و به مسئول امور مالی و حسابرسی تحویل دهد.

تبصره 1: مدیرعامل، با توجه به میزان حساسیت، اهمیت و مدت زمان در اختیار برای خرید تجهیز، می‌تواند به صورت انفرادی برای خرید تجهیزات تصمیم‌گیری نماید.

ماده 5- براساس تأیید و تصویب هیئت مدیره انجمن دیستروفی ایران، در خصوص خرج‌کرد نوع چهارم(خرج‌کردهای کلان که میزان بیشتر از ده میلیون تومان(100,000,000 ریال) خواهد بود)، مسئول خرید انجمن موظف است، سه عدد پیش‌‌فاکتور معتبر از فروشندگان به صورت پاکت درب بسته تحویل گرفته و جهت بررسی و تصمیم‌گیری در هیئت مدیره به مدیرعامل انجمن تحویل دهد.

تبصره 2: مدیرعامل می‌تواند در خصوص ماده 4 و 5 به صورت مجزا، اقدام به دریافت پیش‌فاکتور از فروشندگان معتبر نماید.

ماده 6- در صورت نیاز به تجهیزات جدید و یا مارک‌های ناشناخته، تجهیزات مورد نیاز بیماران، باید به تأیید کمیته پزشکی و فنی انجمن برسد و در صورت تأیید آنها، تجهیزات خریداری شود.

تبصره 3: هیچ شخصی، اعم از همیاران و خانواده‌های بیماران نمی‌توانند در خصوص تعیین تکلیف در مورد تجهیزات دخالت و یا اعلام نظر نمایند. 

تبصره 4: همیاران و خانواده‌های بیماران می‌توانند تجهیزات و ادوات کمک پزشکی مورد نیاز را به صورت مکتوب و با مشخصات کامل به انجمن معرفی نمایند و تیم پزشکی در خصوص تهیه آنها تصمیم‌گیری می‌کند.

ماده 7- تمامی افرادی که در انجمن به تنخواه دسترسی دارند موظف هستند هر 15 روز یکبار، تمامی مدارک، اسناد و فاکتورهای خود را جهت بررسی و صفر نمودن تنخواه، به مسئول مالی و یا حسابرسی انجمن تحویل دهند.

تبصره 5: پس از بررسی و تسویه حساب‌ها در هر 15 روز، تنخواه به حساب تنخواه‌داران واریز می‌شود.

تبصره 6: مقدار تنخواه مبلغ 500,000 تومان در هر 15 روز است، که پس از ارائه فاکتور و بررسی آنها، باقی‌مانده تنخواه اول از تنخواه 15 روز بعدی کسر شده و مابقی به حساب تنخواه‌دار واریز می‌گردد.

تبصره 7: در صورت عدم تسویه حساب تنخواه، در بار اول اخطار کتبی و در بار دوم، درج در پرونده و در بار سوم، اخراج فرد خاطی لحاظ خواهد شد.

ماده 8- مسئول مالی و یا حسابرسی انجمن، باید هر 15 روز یکبار در دفتر انجمن حضور داشته باشد و به امور مالی انجمن رسیدگی نماید.

ماده 9- مسئول مالی و یا حسابرسی انجمن موظف است شرح خرج‌کرد ماهیانه انجمن را به صورت نمودار به مدیرعامل گزارش دهد.

ماده 10- قراردادهای مالی انجمن برای مبالغ کمتر از 100 میلیون ریال با امضا مدیرعامل و برای مبالغ بیشتر از 100 میلیون ریال به امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره، معتبر می‌باشد.

ماده 11- آئین‌نامه مالی انجمن دیستروفی در 11 ماده و 7 تبصره در حضور اعضا هیئت مدیره انجمن بررسی و در تاریخ 30/02/1398 مورد تصویب قرار گرفت.