۳۶۶۰۷۹۹۵ 

جلسه همکاری دانشکده علوم ورزشی و تندرستی با انجمن دیستروفی ایران

به همت دو دانش آموخته ی کارشناسی ارشد بیومکانیک ورزشی و فیزیولوژی ورزشی دانشکده، جلسه ای با حضور دکتر رامک حیدری مدیر انجمن بیماران دیستروفی ایران با هدف بررسی امکان همکاری های مشترک آموزشی و پژوهشی بین دانشکده و انجمن برگزار گردید.