تصوير شماره-1
تصوير شماره-1
5,00 / 1
تصوير شماره-2
تصوير شماره-2
4,00 / 1
از راست به چپ: دكتر فاتحي، مهندس آقازاده ، پرفسور اوتيزبرا
از راست به چپ: دكتر فاتحي، مهندس آقازاده ، پرفسور اوتيزبرا
4,50 / 2
پرفسور اوتيزبرا و دكتر فاتحي
پرفسور اوتيزبرا و دكتر فاتحي
4,00 / 1
تصوير شماره-3
تصوير شماره-3
4,00 / 1
تصوير شماره-4
تصوير شماره-4
5,00 / 1
تصوير شماره-5
تصوير شماره-5
5,00 / 2
تصوير شماره-6
تصوير شماره-6
4,00 / 2
تصوير شماره-7
تصوير شماره-7
4,00 / 1
تصوير شماره-8
تصوير شماره-8
4,00 / 1
تصوير شماره-9
تصوير شماره-9
4,00 / 1
تصوير شماره-10
تصوير شماره-10
4,50 / 2
تصوير شماره-11
تصوير شماره-11
4,50 / 2
تصوير شماره-12
تصوير شماره-12
4,00 / 2
پروفسور اوتيزبرا
پروفسور اوتيزبرا
4,00 / 1
تصوير شماره-13
تصوير شماره-13
4,00 / 1
تصوير شماره-14
تصوير شماره-14
4,00 / 1
حضور پروفسور اوتيزبرا و دكتر فاتحي در جمع اعضا  انجمن
حضور پروفسور اوتيزبرا و دكتر فاتحي در جمع اعضا انجمن
5,00 / 3
تصوير شماره-15
تصوير شماره-15
5,00 / 1
DatsoGallery By Andrey Datso