حضور مسئولین انجمن دیستروفی در همایش مسیر موفقیت آقای ایمان سرورپور

نوشته شده توسط نگار غاِیبی در .

در روز سه شنبه پنجم تیرماه مسئولین انجمن دیستروفی ایران مهمان همایش مسیر موفقیت آقای ایمان سرورپور بودند.

 

 

قدرت حقیقی در پا ها نیست، در حرکت است.

توان حقیقی در دست ها نیست، در دستگیری است.

اگر با پاهایی سالم بیهوده ایستاده ایم، در واقع ناتوانیم.

اگر دستهايمان توان دارد اما توانایی نه، در واقع از کار افتاده است.

 

اما با وجود هر نوع تفاوتی، خواه از جنس دیستروفی باشد یا هر چیز دیگر، می شود در مسیر رویاها گام برداشت لیکن در این راه به آگاهی و همراهی عموم جامعه نیازمندیم.

 

 

از جناب آقای مهندس سید ایمان سرورپور سخنران ارجمند انجمن سپاس گزاریم که در این مسیر با ما عهد یاری بستند و در تمام این سال ها بر این پیمان وفادار بودند.

 

هفته پیش در سالن اصلی برج میلاد این فرصت از جانب ایشان مهیا شد تا برای چندمین بار در فضایی ارزشمند مجالی بیابیم برای گفتن و شنیده شدن.

 

جناب آقای سرورپور سپاس گزاریم که امسال هم لبخندی به لبخند های دیستروفی اضافه کردید و باعث شدید تا شاید سنگینی نگاهی از سنگینی ويلچری کاسته شود.