ویزیت بیماران SMA توسط پروفسور اوتیزبرا و همکارانش

نوشته شده توسط روابط عمومی انجمن در .

انجمن دیستروفی ایران در تاریخ 18 دی ماه پذیرای حضور پروفسور اوتیزبرا و همکارشان خانم دکتر فرانتس از فرانسه بودند. در این نشست تعداد پانزده بیمار SMA که از قبل پرونده شان توسط پروفسور انتخاب گردیده بود، معاینه پزشکی شدند.

 

 

این بیماران از اقصا نقاط ایران به تهران آمده بودند و پروفسور با دقت تمام به بررسی و معاینه آنها پرداختند. این نشست در سرای محله ارامنه صورت پذیرفت. بدینوسیله از زحمات جناب پروفسور و همکارشان، جناب آقای دکتر فاتحی و سرکار خانم فرجپور مدیر سرای محله ارامنه نهایت تقدیر و تشکر را می نماییم.